Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitelka Mateřské školy Drašarova 1447, Beroun stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné ve spádovém obvodu MŠ včetně dětí, které prokazatelně žijí celoročně na území města Berouna, které školu zřizuje (zákon 561/2004 Sb. § 34a odst.2 a § 179 odst 2, zákon č,128/2000Sb., o obcích § 2 odst2 a § 35 odst 2)

2. Děti podle věku od nejstarších po nejmladší ve spádovém obvodu MŠ  při  splnění podmínky zdravotní způsobilosti  podle § 50 zákona č. 258/2000Sb.,ochraně veřejného zdraví ( očkování ), které do 31.8.2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku.

3. Děti s trvalým pobytem v obci podle věku  – od nejstarších po nejmladší.

 Ve dnech zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí stejnou váhu, pořadí přijetí žádosti není důležité.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna mimo kritéria posoudit individuální případy, které mohou mít zcela mimořádné důvody.

 

 

  

 

  

  

 

6 května, 2020