Informace k provozu v MŠ od 25. 5. do 30. 6. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že nejsme schopni zajistit provoz MŠ v plném rozsahu z důvodu nedostatku práceschopných zaměstnanců, bude přijato od 25. 5. do 30. 6. 2020 max. 120 dětí. 

Provozní doba MŠ bude od 7.00 do 16.00 hod. v budově MŠ Drašarova (5 tříd) a v MŠ Bezručova (1 třída – 2. B).

Děti budou do MŠ rozděleny dle možností, není možné zajistit, aby byly děti ve svých třídách se svojí paní učitelkou. Sourozenci budou spolu ve stejné třídě.

Kapacita (max. 120) bude naplněna nejprve dětmi ze seznamu dotazníkového šetření „Mapování zájmu“. Přednost budou mít děti s povinným předškolním vzděláváním a následně další děti do navýšení kapacity MŠ (např. sourozenci předškoláků).

Rodiče dětí, které nastoupí od 25. 5. 2020 a budou v MŠ Bezručova, budou informováni na uvedené tel. číslo zákonného zástupce SMS zprávou. Ostatní nově příchozí děti budou informováni při příchodu do MŠ Drašarova.

Žádáme všechny rodiče nastupujících dětí od 25. 5. 2020 do MŠ o vyjádření do 22. 5. 2020 do 11.00 hod. formou SMS na tel. č. 773 653 369, zda Vaše dítě nastoupí do MŠ.

Provoz bude probíhat v omezeném režimu za předem stanovených podmínek, abychom maximálně zabezpečili hygienická a metodická doporučení v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací. Je pro nás důležité zajistit takový provoz MŠ, který neohrozí zdraví vašich dětí ani našich zaměstnanců.

Docházka do konce tohoto školního roku je dobrovolná pro všechny děti a je na zvážení rodičů, zda bude jejich dítě v tomto krizovém období MŠ navštěvovat.

Žádáme rodiče, kteří mají možnost dítě si nechat doma, aby zvážili jeho přítomnost v MŠ.

Při první návštěvě MŠ vyplní rodiče formulář „Čestné prohlášení – O neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ nebo si ho mohou stáhnout zde a odevzdat při příchodu do MŠ.

Bez podepsání tohoto prohlášení nemůže být dítě do MŠ přijato.

Do MŠ přijímáme děti pouze zcela ZDRAVÉ.

Pokud se u dítěte během dne projeví jakékoliv příznaky onemocnění, rodič je POVINNÝ neprodleně si dítě vyzvednout. Do MŠ může být opět přijato na základě potvrzení od lékaře.

V případě alergie je nutné doložit aktuální potvrzení od lékaře.

Nástup do MŠ bude probíhat za následujících podmínek:

 • Před vstupem do MŠ a v celém jejím areálu je nutno dodržovat doporučená hygienická opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – DODRŽOVÁNÍ 2 m ODSTUPY (neplatí pro členy rodiny) A ZAKRYTÍ DÝCHACÍCH CEST ROUŠKOU. Tato informace se může v čase měnit s ohledem na uvolňování mimořádných opatření.
 • Při vstupu do MŠ si každý vydezinfikuje ruce a bude mu změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem.
 • Pokud bude někomu (doprovod i dítě) naměřena zvýšená tělesná teplota nebo bude zjevné respirační onemocnění (rýma, kašel, zarudlé oči apod.), nebude vpuštěn do MŠ.
 • V šatnách dětí mohou být pouze 2 rodiče (doprovod) a jejich děti, po převlečení a předání dětí rodiče (doprovod) neprodleně opustí MŠ.
 • Zákaz vstupu do umývárny a tříd pro rodiče (doprovod) dětí.
 • Děti budou mít roušky ve třídách pouze s písemným souhlasem rodičů. Písemný souhlas bude k dispozici k podpisu ve třídách, obsahem je informace o nošení roušek dětí ve třídě od ranního příchodu do třídy po dobu do svačiny (cca do 9.00 hod.) nebo v případě nepříznivého počasí, kdy nebude možné pobývat na zahradě, ale pouze v prostorách třídy.
 • Děti budou mít 2 náhradní roušky v igelitovém sáčku a sáček na použité roušky ve své skříňce – VŠE PODEPSAT.
 • Každé dítě bude mít ve své skříňce v šatně podepsanou tašku (batoh), kam mu rodiče ráno, v případě, že se převléká do jiného oblečení, než v němž přišel, vloží oblečení do a ze školky. V případě příznivého počasí si budou rodiče vyzvedávat odpoledne děti na školní zahradě, vstup do budovy MŠ již nebude umožněn (dezinfekce prostředí).
 • ZÁKAZ NOŠENÍ HRAČEK I PLYŠOVÝCH A DALŠÍCH VĚCÍ Z DOMOVA DO MŠ.
 • Rodiče jsou povinni neprodleně nahlásit MŠ karanténu členů společné domácnosti a dítě v tom případě nesmí nastoupit do MŠ.
 • Režim dne se bude přizpůsobovat aktuální situaci, činnosti budou směřovány v co největší míře na pobyt venku – NUTNÉ JE VYBAVIT DĚTI VHODNÝM OBLEČENÍM NA ŠKOLNÍ ZAHRADU I PRO PŘÍPAD NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ.

Děkujeme Vám za respektování a dodržování pravidel MŠ, chráníte tím nejen své děti, ale i své rodiny a zaměstnance MŠ. Doufáme, že zbytek školního roku společně zvládneme i v této složité situaci.

21 května, 2020