Úhrady

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ pro šk. r. 2019 – 2020

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a Vyhlášky č. 43 / 2006 Sb., vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

 1. Přihlašování a odhlašování
 1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.
 2. O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě správního řízení.
 3. Odhlašování dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.
 4. Při nástupu dítěte do MŠ jsou jeho zákonní zástupci prokazatelně seznámeni se Školním řádem mateřské školy a s touto směrnicí.
 1. Výše úplaty
 1. Příspěvek neboli úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen úplata) se stanovuje tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.
 2. Úplatu platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci (dále jen „plátci“).
 3. Výše úplaty pro období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 se stanovuje v částce 600,- Kč měsíčně na dítě (denní sazba činí 27,- Kč).
 4. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 Vyhlášky 43 / 2006 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1a 2 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. V tomto případě bude účtována denní sazba.
 5. Výše úplaty je stanovena pro měsíce září – červen. V měsících červenec – srpen je stanovena pro přihlášené děti k prázdninovému provozu denní sazba.
 1. Splatnost úplaty
 1. Plátce je povinen zaplatit úplatu měsíčně na účet Mateřské školy Beroun, Drašarova 1447
 2. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud se plátci s ředitelkou školy nedohodnou jinak.
 3. Úplatu lze provést bezhotovostní platbou na účet mateřské školy nebo úhradou ze sporožirového účtu společně s platbou za stravné. (číslo účtu KB 51 – 486 719 0247 / 0100)

Úplata za předškolní vzdělávání se provádí společně s úhradou za stravné, a to  bezhotovostní platbou na účet mateřské školy. Rodiče si zřídí u svých bankovních účtů povolení k inkasní platbě.

 1. Osvobození od úplaty
 1. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bez zdravotního postižení bezúplatně, a to nejvýše na dobu 12 měsíců.
 2. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se zdravotním postižením se poskytuje dítěti bezúplatně, a to bez časového omezení.
 3. Osvobozen od úplaty je
  a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
 4. b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
 5. c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 6. d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy a o prominutí úplaty si písemně požádá.
 1. Pokud byla přede dnem splatnosti úplaty podána zákonným zástupcem ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem uvedeném v rozhodnutí ředitelky mateřské školy. Splatnost se tak v případě osvobození od úplaty odkládá na den rozhodnutí o osvobození. Pokud ředitelka mateřské školy žádosti nevyhoví, bude zákonný zástupce povinen uhradit úplatu za kalendářní měsíc. Pokud ředitelka žádosti o osvobození vyhoví, splatnost úplaty vůbec nenastane.

5.        Úplata za vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy

Vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bez úplaty, a to i v případě odkladu školní docházky.

V Berouně dne:  1.9. 2019                                                                           Naděžda Železná (ředitelka školy)

Řád a financování školní jídelny pro šk. rok 2019/2020

Příprava jídla:

 1. Jídlo se pro děti připravuje ve školní kuchyni, která je součástí mateřské školy.
 2. Jídlo se dováží do tříd v pevně uzavřených gastronádobách a termoportech a zde se připravuje pro děti v kuchyňkách.
 3. Jídlo do MŠ Bezručova se převáží též v termoportech, převoz zajišťuje firma Scolarest.
 4. V jednotlivých třídách je zajištěn celodenní pitný režim.

Časový rozvrh vydávání jídla je orientační a podřizuje se podmínkám a režimu dané třídy

Přesnídávka                              9.00   –  9.15 hodin

Oběd                                        12.00   – 12.20 hodin

Svačina                                    14.30   – 14.45 hodin

Úhrada za stravné:

 1. Dítě přihlášené do mateřské školy má povinnost se stravovat.
 1. Za každého strávníka zaplatí rodiče tzv. jistinu stravného, která činí 2000,- Kč. Jistina se vybírá v hotovosti při nástupu dítěte do MŠ. Rodičům bude předán doklad o zaplacení. Tato částka zůstává na účtu MŠ po celou docházku dítěte do mateřské školy a vyúčtovává se při ukončení docházky dítěte do MŠ.
 1. Způsob měsíční úhrady za stravné:
 • zadáním souhlasu s inkasem u svého účtu v bance

(formulář k vyzvednutí u uč. ve třídě)

Rodiče dbají na to, aby na jejich účtu bylo vždy dostatečné množství finančních prostředků nutných k provedení inkasa!

Inkaso za stravné se provádí společně s úplatou za předškolní vzdělávání (školné) a je splatné do 15. dne následujícího měsíce.

 1. Dítě se stravuje v MŠ celodenně: přesnídávka – oběd – svačina, pokud jde po obědě domů, má nárok na odpolední svačinu.
 1. Rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte osobně, telefonicky nebo SMS předem, nejdéle do 7.30 hodin ráno téhož dne. V případě, že nebude dítě omluveno včas, bude mu stravné za tento den účtováno. Čísla na mobilní telefony přímo do tříd jsou uvedeny na nástěnkách v šatnách dětí.

Ceny stravného jsou dle vyhlášky rozděleny do dvou kategorií a to pro děti do 6 let a nad 6 let – (Vyhláška 107/2005 Sb.)

Děti 3 – 6 let   celodenní stravné         36,- Kč

Děti nad 6 let   celodenní stravné        38,- Kč

V Berouně dne: 1. 9. 2019                                                                Alena Rottová  (vedoucí stravování)